Stav košíku
Zobrazit košík
0,0 Kč
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Obchod - Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě kterou se automaticky stává objednávka - objednávce. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze pokud to výrobky vyžadují nebo pokud jsou takovým dokumentem vybaveny od výrobce, záručními listy u takových výrobků u kterých to obchodní zákoník vyžaduje a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. 

3. Místo plnění 

Místem plnění je sklad a obchodní středisko prodávajícího na adrese Dukelských hrdinů 1011, 563 01 Lanškroun, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě nebo přímo zákazníkovy. 

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) a ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. 

5. Cena a platba 

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH a platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). 

6. Dodací lhůta 

Dodací lhůta je v průměru 2 – 14 pracovních dní v závislosti na přepravní službě. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak jej prodávající vyexpeduje, tzn. předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 14 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. V  případech, pokud zboží není v uvedenou dobu skladem a putuje ze zahraničí je možno prodloužit tuto lhůtu až na 6 – 8 týdnů v závislosti na kontinentu ze kterého zboží pochází. V takovém případě na tuto skutečnost při objednání obeznámí prodávající předem písemnou formou – popř. stavem skladu v danou chvíli předem. 

7. Dopravní podmínky a poštovné 

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny: 

Doručení probíhá expresní balíkovou službou České pošty (služba obchodní balík). U obchodních balíků Česká pošta zaručuje jejich dodání do 2 pracovních dnů od podání, v některých případech až 5 dní. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy stanovený v objednávce.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. 

Poštovné je stanoveno ve výši 190,- Kč včetně DPH, u objednávek nad 10.000,- Kč včetně DPH je doprava zdarma.

8. Záruční podmínky

Poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným používáním zařízení, mechanickým poškozením, opotřebením nebo poškozením živelnými pohromami!

Kupující si ihned při převzetí dodané zboží naší dopravou, toto zboží zkontroluje a v případě závad si zboží nepřevezme. V případě dopravy smluvními předpravci nebo poštou zákazník musí o případných vadách ihned sepsat záznam ( o počtu kusů, o poškození přebírané věci.atd)  Vždy je nutné, aby poškození či početní neshodu potvrdil předávající. Na pozdější raklamace nelze brát zřetel! Podmínkou uznání záruční reklamace a zahájení záručního reklamačního řízení je, aby byla uplatněna v záruční době což doložíte platným daňovým dokladem a záručním listem ( pokud byl výrobcem vystaven záruční list ). Zboží musí být vráceno k nám v původním a kompletním obalu s veškerým kompletním příslušenstvím. Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci nebude řádně zabaleno a tím při přepravě dojde k poškození, znehodnocení, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši. Zboží zasílané k reklamaci či k výměně, pokud o tom nebudeme dopředu dohodnuti, nezasílejte na dobírku, nebude převzato!

Délka záruky: standardní zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, u některých produktů může být tato záruka delší pokud ji nabízí výrobce, je třeba se informovat o podmínkách této výrobcem udávané záruky.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě příslušného výrobku. Pokud zboží nemá seznam servisních středisek, je zajišťována reklamace výrobcem, nebo naší firmou.

Při uplatňování reklamace je nutné dodat s reklamovaným zbožím vždy i záruční list, pokud k výrobku není dodáván je nutno dodat nám kopii faktury.

Při neoprávněné reklamaci kdy nebude zjištěna oznámená závada  půjde-li o závadu nespadající do záruky, nebo nebudou-li dodrženy dané podmínky k uplatnění záruky, může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

9. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu Instalace-topeni.cz je obchodní společnost Guvex, s.r.o., se sídlem Dukelská 1011, 563 01 Lanškroun, IČ: 25980751, DIČ: CZ25980751, zapsaná u Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 18383.

10. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

 


Guvex 2009 - 2023